Character Guide


Suzaku Side

Miaka Yuuki (Suzaku no Miko)

Tamahome

Hotohori

Nuriko

Chichiri

Tasuki *lots of cool pics

Mitsukake

Chiriko

Taiitsu-kun

Suzakusei-kun


Seiryuu Side

Yui Hongo (Seiryuu no Miko)

Nakago

Amiboshi

Suboshi

Soi

Ashitare

Tomo

Miboshi


Other Characters

Keisuke Yuuki and Tetsuya

Other Seishi (Byakko and Genbu)



Return to the main page