Make your own free website on Tripod.com

Character Guide


Suzaku Side

Miaka Yuuki (Suzaku no Miko)

Tamahome

Hotohori

Nuriko

Chichiri

Tasuki *lots of cool pics

Mitsukake

Chiriko

Taiitsu-kun

Suzakusei-kun


Seiryuu Side

Yui Hongo (Seiryuu no Miko)

Nakago

Amiboshi

Suboshi

Soi

Ashitare

Tomo

Miboshi


Other Characters

Keisuke Yuuki and Tetsuya

Other Seishi (Byakko and Genbu)Return to the main page