Make your own free website on Tripod.com

Character Guide


Suzaku Side

[ Miaka Yuuki (Suzaku no Miko)  |  TamahomeHotohori  |  Nuriko  |  Chichiri 
Tasuki *lots of cool pics  |  Mitsukake  |  Chiriko  |  Taiitsu-kun  |  Suzakusei-kun
 

Seiryuu Side

 [  Yui Hongo (Seiryuu no Miko)  |  Nakago   |  Amiboshi   |  Suboshi  |  Soi   |  Ashitare   |  Tomo   |  Miboshi  ]
 

Other Characters

Keisuke Yuuki and Tetsuya
Other Seishi (Byakko and Genbu)


Return to the main page